OUR MISSION

netherlands_640Nederlandse versie

Graag nemen wij even de vrijheid om ons kort voor te stellen. Wij zijn ‘Veterinary Student Association for Development and Wildlife’ (VSDW), een opbloeiende studentengroep verbonden aan de Universiteit van Gent. Deze specifieke studiegroep werd opgericht doordat wijzelf, op verschillende reizen in Afrika en andere derde wereldlanden, hebben ondervonden dat er in deze landen behoefte is aan meer kennis omtrent diergeneeskunde en landbouw. Op dit moment bestaat ons team uit verschillende enthousiaste studenten Diergeneeskunde uit verschillende jaarlagen.

Met deze studiegroep willen we aan de hand van lezingen en uitstapjes de diergeneeskunde wereld in derde wereldlanden meer onder de loep leggen en mensen bekender maken met de problemen die aldaar aanwezig zijn. Juist op deze manier willen wij mensen ook enthousiast maken om zich in te zetten voor ontwikkelingshulp in deze landen. Daarnaast organiseren wij ook lezingen gericht op wildlife en alles wat daar mee te maken heeft.

Verder willen we ook een informatiepunt vormen voor mensen, zoals wij, die geïnteresseerd zijn in reizen naar derde wereldlanden om daar ervaring op te doen, maar dit een (te) grote stap vinden om te zetten. Door informatie beschikbaar te stellen en te delen met onze studenten kunnen we zulke ontwikkelingsreizen meer toegankelijk maken (Hoe moet ik dit aanvragen? Waar moet ik mijn klinieken regelen?).

Onze doelstellingen in het kort:

 1. Lezingen geven met betrekking tot de diergeneeskunde in ontwikkelingslanden & dierenartsen zonder grenzen (ontwikkelingssamenwerking). De toegankelijkheid van deze onderwerpen vergroten en daarmee de kennis van de studenten verbreden op dit gebied.

 2. Lezingen geven met betrekking tot de diergeneeskunde over wildlife in verschillende landen en daarmee de kennis van de studenten vergroten op dit gebied.

 3. Informatie verzorgen over mogelijke externships/internships/stages/reizen die de studenten kunnen maken om de eigen kennis te vergroten op gebied van wildlife en de veterinaire wereld in ontwikkelingslanden.

 4. Een (internationaal) netwerk opzetten waarbij de studenten gemakkelijk toegang krijgen tot informatie over verschillende ervaringen in het buitenland, hoe studenten bepaalde zaken het best kunnen aanpakken en hun ervaringen/contacten kunnen delen met elkaar.

 5. Het realiseren van meer samenwerkingsverbanden tussen de studenten diergeneeskunde en projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking (bv via Dierenartsen Zonder Grenzen).

 6. Een aanspreekpunt vormen voor bepaalde vragen over internationalisering, diergeneeskunde in ontwikkelingslanden en wildlife.

English versionunited_kingdom_640

We would like to take the liberty of briefly introducing ourselves. We are the Veterinary Student Association for Development and Wildlife (VSDW), a flourishing student group affiliated with Ghent University. This specific study group was founded because of the fact that during several trips to Africa and other third-world countries, we experienced the need for more knowledge on veterinary medicine and agriculture in these countries. At the moment our team consists of several enthusiastic students of Veterinary Medicine from different years.

With this study group we want to use lectures and excursions to put the veterinary world in third-world countries under the microscope and make people more familiar with the problems that are present there. Precisely in this way we want to make people enthusiastic for development aid in these countries. We also organize lectures focused on wildlife and everything related to it.

We also want to form an information point for people who are interested in travelling to third world countries to gain experience there, but find this a (too) big step to take. By making information available and sharing it with our students, we can make such development trips more accessible (how do I apply? Where do I arrange my clinics?).

Our objectives in brief:

 • To give lectures related to veterinary medicine in developing countries & vets without borders (development cooperation). To increase the accessibility of these topics and thus broaden the students' knowledge in this field.

 • To give lectures related to veterinary medicine on wildlife in different countries and thereby broaden the students' knowledge in this field.

 • To provide information about possible externships/internships/internships/travels that the students can do in order to increase their own knowledge in the field of wildlife and the veterinary world in developing countries.

 • To establish an (international) network where students can easily access information about different experiences abroad, how students can best approach certain issues and share their experiences/contacts with each other.

 • To realize more partnerships between the veterinary students and development cooperation projects (e.g. through Vets Without Borders).

 • To be a contact point for certain questions about internationalization, veterinary medicine in developing countries and wildlife.